Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de investeringen in Grebbeveld Schapen &zo, het begrazingsbedrijf van Clemens Oude Groeniger en Marjel Neefjes, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nr 09215777.

De ondernemer, verder te noemen Grebbeveld, gaat een overeenkomst aan met de investeerder, verder te noemen Grebbesupporter.

Crowdfunding

Elke Grebbesupporter ontvangt een brief met certificaatstempel als bewijs van zijn investering. De investering wordt terugbetaald in Grebbebonnen. De Grebbesupporter krijgt voor iedere € 100 als terugbetaling 12 Grebbebonnen van € 10, dus met een gezamenlijke waarde van € 120. Deze bonnen zijn te verzilveren tot en met 31 december 2016. Na deze datum vervalt de waarde van de bonnen, en wordt het niet-verzilverde bedrag beschouwd als donatie.

Het is de verantwoordelijkheid van de Grebbesupporter om de bonnen goed te bewaren. Bij verlies van de bonnen kan Grebbeveld deze niet verzilveren.

De Grebbebonnen kunnen worden ingewisseld tegen vlees(pakketten), vilt- of  andere workshops, viltproducten en evenementen, zoals lammetjesdagen, schaapscheerdersfeesten en Levende Kerststal. Het vlees wordt verkocht voor een vergelijkbare prijs als in de biologische kwaliteitsslagerij wordt gehanteerd. De bonnen zijn niet persoonsgebonden, dus kunnen ook door anderen uitgegeven worden.

Grebbeveld stelt zich verplicht om inspanningen te leveren om voldoende mogelijkheden te bieden de Grebbebonnen te verzilveren, ook voor niet-vleeseters.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Grebbeveld zijn toe te rekenen. Hiertoe zijn onder andere maar niet uitsluitend: oorlog, mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie opwekking, brand, machinebreuk of andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, overheidsmaatregelen zoals import- of exportbeperkingen die Grebbeveld verhinderen zijn verplichtingen tijdig en of deugdelijk na te komen, verlies, bovenmatig ziekteverzuim, overlijden, dierziekten, stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Grebbeveld opgeschort.

In geval van faillissement van Grebbeveld, ontstaan door overmacht, vervalt voor de Grebbesupporters de mogelijkheid Grebbebonnen te incasseren. Dat betekent dat de investeerder enig risico loopt.


Grebbeveld Schapen &zo, Veluviaweg 6, 6703 AJ Wageningen

Clemens Oude Groeniger, clemens.oudegroeniger@gmail.com, 06-4078 8164
Marjel Neefjes, grebbeveld@gmail.com, 06-4034 9079

Eerste versie 30 maart 2012, herzien 31 maart 2014